Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
НазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
страница9/39
Дата конвертации12.06.2013
Размер5.53 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39


6  ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ6.1 Кадрове, навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічного забезпечення регламентуються чинними ліцензійними та акредитаційними вимогами, що затверджені Кабінетом Міністрів України.
7 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
7.1 Зміст варіативної частини ОПП визначає навчальний заклад.
7.2 Варіативна частина ОПП забезпечує підготовку бакалаврів з урахуванням:

 • завдань діяльності бакалавра відповідно до регіональних потреб, запитів роботодавців, студентів та певних професійних спрямувань;

- системи варіативних компетенцій, які необхідні бакалавру для вирішення означених завдань діяльності.
8 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
Зміни та доповнення розглядаються та затверджуються Міністерством освіти і науки України за поданням відповідної Науково-методичної комісії (підкомісії).


затверджено


ПОГОДЖЕНО

Заступник міністра

освіти і науки України

Заступник міністра праці

та соціальної політики України


__________________


__________________


«___»________________2010 р.


«___»________________2010 рГСВОУ ЗД ___________-07

(шифр напряму)


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВРА


галузі знань _____________________________________

(шифр, назва)

напряму підготовки ______________________________

(код, назва)

кваліфікації _____________________________________

(код, назва)Видання офіційне
Міністерство освіти і науки України
Київ

2010

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

_________________________________
(шифр, назва)

Напрям підготовки

_________________________________
(шифр, назва)Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту вищої освіти

________________________

“___”________________2007 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління політики зайнятості та трудової міграції, начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби

_____________________

“___”________________2007 р.

Директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

__________________________

Голова Науково-методичної комісії (підкомісії)

_______________________


РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО


Керівник закладу-розробника


Керівник розробки


Ректор ___________________________________

(назва базового вищого навчального закладу)

_______________________ _______________

(підпис) (ПІБ)

“______”________________2010 р.


____________________________________

(посада)

_________________ _______________

(підпис) (ПІБ)

“______”________________2010 р.ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України


ВНЕСЕНО

______________________________________________________________

(назва базового вищого навчального закладу)


2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства освіти і науки України

від _______2010 р. № ___


3 ВВЕДЕНО

на заміну стандарту вищої освіти ___________________

(шифр)
4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

перелік розробників (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад)

Цей стандарт не може бути цілком або частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Міністерства освіти і науки України
ЗМІСТ


1

Галузь використання

2

Нормативні посилання

3

Позначення та скорочення

4

Нормативні форми діагностики якості підготовки

5

Вимоги до засобів діагностики якості підготовки

6

Організація діагностики якості підготовки (державна атестація)Критерії оцінювання якості підготовки

8

Методичне забезпечення державної атестації

9

Загальні вимоги до варіативної части засобів діагностики якості підготовки

10

Документи про освіту та кваліфікацію

11

Порядок внесення змін та доповнень
1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
1.1 Стандарт ГСВОУ ЗД ______________- 10 поширюється на систему вищої освіти а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, що здійснюють підготовку фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,

галузі знань _________________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки __________________________________________________

(код і назва напряму підготовки)

кваліфікації(й)________________________________________________________

(код і назва кваліфікації)

__________________________________________________________________________________________________________

з узагальненим об’єктом діяльності _____________________________________

____________________________________________________________________
1.2 Стандарт ГСВОУ ЗД ______-10 встановлює:

 • нормативні форми діагностики якості підготовки бакалаврів напряму;

 • вимоги до засобів діагностики якості підготовки бакалаврів напряму;

 • вимоги до організації діагностики якості підготовки бакалаврів напряму (державної атестації);

 • критерії оцінювання якості підготовки бакалаврів напряму;

 • склад і зміст методичне забезпечення державної атестації

 • загальні вимоги до варіативної части засобів діагностики якості підготовки фахівців;

 • порядок внесення змін та доповнень


1.3 Стандарт обов’язковий до виконання всіма вищими навчальними закладами на території України, що здійснюють підготовку бакалаврів за даним напрямом.
1.4 Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутої ними у вищому навчальному закладі кваліфікації згідно з чинним законодавством.
1.5 Стандарт використовується для:

 • визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики якості підготовки фахівців;

 • державної атестації бакалаврів напряму;

 • ліцензування[191] та акредитації напряму підготовки;

 • зовнішнього контролю якості підготовки фахівців.


1.6 Основними користувачами стандарту є:

 • вищі навчальні заклади;

 • особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, та абітурієнти;

 • роботодавці;

 • органи виконавчої влади та інші відомства, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади;

 • уповноважені органи, що здійснюють атестацію, акредитацію та контроль якості у сфері вищої освіти.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

- НДУ 01-2002 — Нормативний документ України, Система стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення;

 1. ГСВОУ ОКХ _____________-10 Державний стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра.

 2. ГСВОУ ОКХ _____________-10 Державний стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма[208] бакалавра.3  ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
У стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002.

У стандарті застосовано такі позначення та скорочення:

МОН - Міністерство освіти і науки;

ОКХ - освітньо-кваліфікаційна характеристика;

ОПП - освітньо-професійна програма підготовки;

ККЗ - комплексні кваліфікаційні завдання;

ДЕК державна екзаменаційна комісія

4. НОРМАТИВНІ ФОРМИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
Нормативні форми державної атестації:

_________________________________________________________________

(державний екзамен, виконання та захист кваліфікаційної роботи або їх поєднання)
Державний екзамен здійснюється за комплексними кваліфікаційними завданнями (ККЗ).

Кваліфікаційні роботи виконуються за видами:

 • дипломний проект;

 • дипломна робота[178].


Діагностика якості підготовки бакалаврів здійснюється під час державної атестації бакалаврів у терміни, що передбачені навчальним планом.
5 ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
5.1 Вимоги до змісту комплексних кваліфікаційних завдань

5.1.1 Зміст комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ), що виносяться на державний екзамен, орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром професійних компетенцій, що визначені у галузевому стандарті «ГСВОУ ОКХ _____________-10 Державний стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра» та варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики.

5.1.2 Контроль якості професійної підготовки бакалавра здійснюється за допомогою узагальнених кваліфікаційних завдань, що створюються трансформацією професійних компетенцій ОКХ і є моделлю певної проблемної ситуації виробничої діяльності бакалавра. Узагальнені завдання повинні бути доступні для студентів протягом усього періоду підготовки.

Таблиця 1

Перелік узагальнених кваліфікаційних завдань,

що виносяться на державний екзамен


Шифр компетенцій за ОКХ

Узагальнене кваліфікаційне завдання

1

2Т 6.1

21. Визначити продуктивність вантажопотоку з очисного вибою, якщо задані: потужність шару, тип видобувної машини й схема її роботи, тип забійного конвеєра, опір вугілля різанню, щільність вугілля в цілині

Т 6.2

23. Вибрати тип стрічкового конвеєра й оцінити можливість його застосування, якщо задані наступні умови експлуатації: місце розміщення, характеристики траси й вантажу, продуктивність вантажопотоку, технічні характеристики стрічок і конвеєрів, експлуатаційні нормативиПримітка:

Форма обов’язкова та подана з прикладом заповнення.

5.1.3 На основі узагальнених кваліфікаційних завдань методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки створюються конкретизовані кваліфікаційні завдання із чисельною або іншою конкретизацією вихідних даних та еталони рішень.
5.1.4. Еталон рішення - зразок правильного й повного рішення, що необхідний для оцінювання якості виконання конкретизованого кваліфікаційного завдання. Еталон рішення - конфіденційна інформація.

В еталонах рішень повинні бути виділені етапи виконання завдання для обробки результатів рішення. В еталоні визначають істотні операції, що мають принципове значення для правильного рішення. Істотними операціями можуть бути кроки алгоритму рішення, розрахункові схеми, визначення понять, параметри й дії над ними. За число істотних операцій рекомендується використовувати кроки алгоритму рішення завдання. Поопераційне зіставлення рішень із еталоном дозволяє оцінити якість виконання завдання за коефіцієнтом засвоєння - відношенням правильно виконаних істотних операцій до загального.

Приклади конкретизованих кваліфікаційних завдань:
23. Вибрати тип стрічкового конвеєра для умов експлуатації: місце розміщення - бремсберг, кут нахилу траси - , довжина траси , вантаж - рядове вугілля, максимальний розмір шматка , продуктивність вантажопотоку .

Еталон 23:

1. Технічна продуктивність конвеєра

.

2. Ширина стрічки по кусковатості вантажу

.

3. Ширина стрічки за умовами місця розміщення конвеєра:

відповідно до Правил технічної експлуатації для дільничних виробок

.

4. Тип стрічкового конвеєра:

за технічними характеристиками підземних конвеєрів приймаємо стрічковий конвеєр 1Л80У з параметрами:

.

Число істотних операцій .
24. Визначити число конвеєрів 1Л80У в транспортного ланцюга бремсберга, оснащених стрічкою ТК(А)-100 і приводом з номінальною потужністю 45 кВт, якщо для всієї довжини траси розрахункові значення максимального статичного натягу стрічки й тягового зусилля приводу становлять b відповідно.
Еталон 24.

Руйнуюче зусилля стрічки

,

де - ширина стрічки, ; - міцність прокладки, ; - число прокладок у стрічці.
2. Число конвеєрів за умовою міцності стрічки

,

де - нормативний запас міцності стрічки.
3. Потужність приводу конвеєра

,

де - номінальна швидкість руху стрічки, м/с; - коефіцієнт режиму; - к.к.д. передачі.
4. Число конвеєрів за умови потужності приводу

.

5. Число конвеєрів у транспортному ланцюзі

. Приймаємо .

Число істотних операцій .
5.1.4 Засобом діагностики, що безпосередньо використовується на державному екзамені під час державної атестації, є комплексні кваліфікаційні завдання (ККЗ), які складаються із декількох конкретизованих. Комплексність ККЗ має реалізуватись не тільки кількістю завдань, але й за рахунок підбору завдань, які вимагають використання декількох компетенцій, включаючи компетенції варіативної частини ОКХ.

Для забезпечення надійності діагностики загальна кількість істотних операцій конкретизованих кваліфікаційних завдань повинна бути не менш 30-ти. Кількість конкретизованих завдань має сполучатися з регламентом виконання ККЗ, що встановлює ДЕК.
5.2 Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт

5.2.1 Загальні положення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: „Магнолія плюс", Львів: „Новий світ-2000", 2003. 336 с
Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч посібник. – К.: Кнеу, 2003. – 231 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III iv рівнів акредитації
Автори: О. Я. Яремчук, В.Є. Чешук, О. В. Кравченко, С.І. Миронюк, Г. О. Вакуленко, Л. В. Гривкова, О. С. Зотов, О.І. Сидорчук, М....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для студентов вузов. М.: гум изд центр владос, 2001. 312 с
Г. Г. Крючков. Прискорений курс французької мови. Підручник для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ:...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник Зміст Від
Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconРобоча програма іноземна мова (російська мова)
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для вузов. М.: Высш шк., 1987. 463с. Горкун М. Г
Англійська мова. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник для студентів. Частина II. 2-ге видання / [О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для вузов. М.: Высш шк., 1987. 463с. Горкун М. Г
Англійська мова. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник для студентів. Частина II. 2-ге видання / [О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconДонецька обласна державна адміністрація
Начальникам (завідуючим) управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, директорам шкіл та позашкільних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для вузов. М.: Высш шк., 1987. 463 с. Горкун М. Г. Учебник английского языка: Учебник. К.: Выща шк., 1991. 359 с
Англійська мова. Кредитно-модульний курс : Навчальний посібник для студентів. Частина II. 2-ге видання / [О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник Київ 2004 ббк67. 412. 1Я73
В посібнику аналізуються Стратегія працевлаштування Європейського Співтовариства. Окремий розділ посібника присвячено питанням гармонізації...
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница