Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
НазваниеНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011
страница3/39
Дата конвертации12.06.2013
Размер5.53 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

3. НОРМАТИВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ВІДПОВІДНИХ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1

2

3

4

5

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

+

+

+

+

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання/заочна форма навчання)

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
50

50

50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за винятком військових навчальних дисциплін)75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)
10

20,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)75

85

95

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи
50

50

50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)
10

20,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

40,

але не менше ніж 1 доктор наук або професор на 25 осіб ліцензо-ваного обсягу

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану)

252.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+

+

+

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:+

+

+

доктор наук або професор


+

кандидат наук, доцент+
3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100

100

100

100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70

70

70

70

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6

12

12

12

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

3

6

6

6

3.5. Наявність пунктів харчування

+

+

+

+

3.6. Наявність спортивного залу

+

+

+

+

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+

+

+

3.8. Наявність медичного пункту

+

+

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

 4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної  характеристики фахівця (у тому числі  варіативної компоненти)

+

+

+

+

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+

+

+

+

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+

+

+

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби):

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100

100

100

100

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100

100

100

100

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

100

100

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100

100

100

100

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)

100

100

100

100

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+

+

+

+

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби)

100

100

100

100

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+

+

+

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100

100

100

100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

3

5

5

5

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

3

4

4

8

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як джерела інформації:

наявність обладнаних лабораторій

наявність каналів доступу


+

+


+

+


+

+


+

+


Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

молодший спеціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

1

2

3

4

5

Якісні характеристики підготовки фахівців

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти

1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

100

100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за останні 5 років, %

100

100

100

100

1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у навчальному закладі за основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими д


ослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100

100

100

100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не менше %

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» i «4»), %

50

50

50

50

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» i «4»), %

50

50

50

50

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

90

90

90

90

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» i «4»), %

50

50

50

50

3. Організація наукової роботи

3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів

+

+

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+

+Забезпечення навчальною літературою вважається 100% при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів.

Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06 1996 № 117.

Для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4.

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни.

Кваліфікаційні вимоги[185] до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.

За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання[203] матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання[203]. Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1 комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.

Додатковими вимогами до навчальних закладів, що здійснюють навчання[203] іноземців, є:

  • наявність правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання[203], їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину.

  • наявність системи набору на навчання[203] іноземців (офіційні угоди з іноземними партнерами тощо);

  • наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);

  • наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров’я;

  • наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.

Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати можуть провідні фахівці галузі, а також працівники державних органів виконавчої влади.

Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної) освіти.

Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг, зобов’язані:

  • забезпечувати дотримання вимог Законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;

  • виконувати ці Ліцензійні умови;

  • провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування[190] навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів прийому на навчання[203];

  • надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання, плату за навчання[203], зміст і форму документів, що видаються після його закінчення.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Похожие:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: „Магнолія плюс", Львів: „Новий світ-2000", 2003. 336 с
Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч посібник. – К.: Кнеу, 2003. – 231 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти III iv рівнів акредитації
Автори: О. Я. Яремчук, В.Є. Чешук, О. В. Кравченко, С.І. Миронюк, Г. О. Вакуленко, Л. В. Гривкова, О. С. Зотов, О.І. Сидорчук, М....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для студентов вузов. М.: гум изд центр владос, 2001. 312 с
Г. Г. Крючков. Прискорений курс французької мови. Підручник для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ:...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник Зміст Від
Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconРобоча програма іноземна мова (російська мова)
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для вузов. М.: Высш шк., 1987. 463с. Горкун М. Г
Англійська мова. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник для студентів. Частина II. 2-ге видання / [О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для вузов. М.: Высш шк., 1987. 463с. Горкун М. Г
Англійська мова. Кредитно-модульний курс: Навчальний посібник для студентів. Частина II. 2-ге видання / [О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconДонецька обласна державна адміністрація
Начальникам (завідуючим) управлінь (відділів) освіти міських рад і райдержадміністрацій, директорам шкіл та позашкільних закладів...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconУчебник для вузов. М.: Высш шк., 1987. 463 с. Горкун М. Г. Учебник английского языка: Учебник. К.: Выща шк., 1991. 359 с
Англійська мова. Кредитно-модульний курс : Навчальний посібник для студентів. Частина II. 2-ге видання / [О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова,...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Педагогіка вищої школи», лист №1/11 12102 від 22. 12. 2011 iconНавчальний посібник Київ 2004 ббк67. 412. 1Я73
В посібнику аналізуються Стратегія працевлаштування Європейського Співтовариства. Окремий розділ посібника присвячено питанням гармонізації...
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница